För att slippa lägga tid på att bli stämd av Uppfödaren så skriver jag inte ut hans namn. Det är orsaken till att det var enklast att kopiera texten och ta bort hans namn. Materialet är offentligt så vem som helst kan begära ut rapporten och vill du ha den sänd till dig så mailar du inspektören, hennes kontaktuppgifter och mail finns i textmassan.

Kopieringen tog dock bort alla ny rad, rubriker och mellanslag så jag har fixat det jag tycker är intressant i sammanhanget. Vilka regler han faktiskt  följer, ja det var ju bra att något var rätt. Men det känns sådär intressant.

Sen fick jag av samma skäl göra om bildbilagan och jag tog bara bilderna på marsvinen. Jag bryr mig om alla levande varelser och detta är hemskt för alla djuren på kolonilotten men jag försöker hålla fokus.

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Resultat

Vid kontroll av din djurhållning uppmärksammade Länsstyrelsen att djurskyddslagstiftningen inte har följts. Detta beskrivs under rubriken ”Brist och bedömning”. Länsstyrelsen bedömer att anmälan var befogad. Under rubriken ”Ditt åtagande som djurhållare” anges när du har uppgett att bristerna kommer att vara åtgärdade.

Bakgrund

Länsstyrelsen genomförde den 7 mars 2018 en djurskyddskontroll på fastigheten Sandarna 725:1 i Göteborg kommun på adressen Otterklintsvägen, 414 51 Göteborg. Detta var en kontroll som utfördes med anledning av en inkommen anmälan på din djurhållning. Anmälan avsåg marsvin som ska hållas i för små burar utomhus trots stark köld. Kontrollen utfördes som en inspektion och var föranmäld den 28 februari 2018.

Närvarande var djurhållare xxxxxxx samt djurskyddskontrollant Rebecca Hoogstraten från Länsstyrelsen. Kontrollen har utförts av länsstyrelsen som är kontrollmyndighet enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534) och vid kontrollen användes nationellt framtagna checklistor.

Bilder togs vid kontrollen, se bilaga.

Marsvinen är flyttade in där uppfödaren värmer sig när han är där.

 

Kontrollens omfattning

Länsstyrelsen gjorde ett försök till oanmäld kontroll den 28 februari. Vid telefonsamtal med dig framkom att marsvinens burar stod i en kall bod på tomten. På uppmaning av länsstyrelsen tog du in dem och de har därefter förvarats i stugan på tomten. Stugan var uppvärmd och höll en god temperatur dagtid och höll sig frostfri även nattetid. Vid kontrollen hade du 24 vuxna marsvin samt tre kullar med ungar. Du hade även 56 kaniner, några höns (svensk dvärg och ungersk lanthöna), undulater, zebrafinkar och två rosellor (troligtvis blåkindad rosella).

 

Marsvinen var fördelade på nio burar. Honorna var fördelade med tre honor per bur, max en hona med kull per bur. I burarna fanns gott om halm samt bolåda, vatten, pellets, morot och kvistar. Marsvinen hade fina pälsar och normalt hull.

 

Du uppgav att du var där innan jobb (runt 12-tiden) samt efter jobb (runt 01-tiden). Vi diskuterade att du hållit dina marsvin ute i samma utrymme som de äldre kaninburarna fanns i.

 

Detta utrymme höll inte en temperatur över +0 grader C KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 2(12) vilket innebär att du inte får hålla marsvin där vintertid. Du upplevde själv att dina marsvin mådde bra där ute.

Här finns 24 vuxna (6 av dem är hanar) och tre kullar varav en född 22 februari.

Kaninerna hölls i burar som uppmätts av dig till 0,8m x 0,8m, höjd 0,65m och 0,8m x 0,9, höjd 0,6m. Du hade inga dräktiga kaniner eller kaniner med ungar vid besöket. Överlag var kaninernas burar rena, du uppgav att du rengjorde dem en gång i veckan. Kaninerna hade tillgång till hö, pellets, vatten och grenar. Tänk på att även kaninhonor ska ha tillgång till bolåda minst en vecka före beräknad förlossning till fyra veckor efter.

 

Sällskapsfåglarna hölls i voljärer utomhus under tak. Rosellorna hölls i en voljär och undulaterna och zebrafinkarna hölls i en. Båda grupperna hade tillgång till uppvärmd holk. Fåglarna hade tillgång till foder, vatten, sittpinnar, m.m. Tänk på att det kan vara bra med mer berikning hos rosellorna.

 

Hönsen hölls i ett utrymme med tillgång till rastgård. Där fanns sittpinnar, reden, foder och vatten. Utrymmet var rent och hade fönster med dagsljusinsläpp. Vi diskuterade att även om du inte håller med om vad lagstiftningen säger måste den följas.

Detta innebär bland annat att marsvin inte får hållas ute vintertid (läs under +0 grader C i temperatur), rätt storlek på bur ska användas och bolåda ska användas. Marsvin får heller inte hållas ensamma. Du höll med om att lagstiftningen ska följas. Det är en förutsättning att man har god koll på vad lagstiftningen säger när man har så pass många djur samt att man följer den.

Brist och bedömning

För varje brist anges en bedömning och aktuell laghänvisning. Förteckning över gällande djurskyddslagstiftning samt var den går att hitta finns i bilaga. Punkter i checklistan som var utan brist vid kontrollen finns i bilaga.

Existera och göra flera.

Gnagare och Kanin

Brist och bedömning: Burarna för marsvinshanarna var för små. De uppmättes av dig till 0,56m x 0,4m = 0.22m2 . Du uppgav att detta bara var en tillfällig förvaring. Du uppgav att du köpt dem som marsvinsburar och därför trott att de var godkända. Honornas burar var inte heller tillräckligt stora för de djur som hölls där, burarna uppmättes av dig till 0,96m x 0,5m = 0,48m2 . Du hade i övrigt god kännedom om vilka mått som gällde för marsvinsburar. I vanliga fall hölls hanarna tillsammans med honor i större burar. Du hade gott om lediga kaninburar som kunde användas så snart temperaturen var över noll. Du uppgav att du inte skulle ha kvar alla vuxna marsvin så mer plats skulle finnas inom kort. Länsstyrelsen vill poängtera att det är mycket viktigt att du till kommande år planerar din djurhållning så att du har plats för de djur du har och eventuella kommande kullar. Det är också viktigt att du vid framtida köp är noga med att kontrollera så att måtten på buren/burarna är godkända för de djur/det antal djur som du vill hålla där.

Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 8: Utrymmen för djuren har mått enligt gällande föreskrifter. Laghänvisning: DL 3-4 §§, DF 1b §, DF 4 §, L80 4kap. 10 §, L80 8kap. 10 §, Bilaga 1:3-1:4 KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 3(12)

Brist och bedömning: Sitthyllor saknades till kaninerna. Du var medveten om att detta saknades och visste att det krävdes enligt lag. Då du byggt flera nya kaninburar nyligen hade detta arbete fått vänta. Du skulle ordna sitthyllor under vår/sommar. Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på och under. Hyllan kan utgöras av en bolådas tak. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas hyllutrymme så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

Eftersom motionsmöjligheterna är så små i det begränsade utrymmet som en kaninbur innebär, är hyllan en viktig del i berikningen för att kaninen ska kunna hoppa upp på och ner från hyllan. Den innebär även en möjlighet att gömma sig som inte ska förringas när kaninen inte kan gräva en bohåla.

Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 10: Djuren hålls i en miljö som är anpassad till djurslaget. Laghänvisning: DL 3-4 §§, L80 4kap. 10-12 §§, L80 8kap. 12 §, L80 8kap. 16 §, L80 8 kap. 18-20 §§

Ditt åtagande som djurhållare

Vid samtal med dig uppgav du att bristerna kommer att åtgärdas snarast. Hanarna som hölls i för små burar kommer att flyttas så snart det är möjligt. Burarna som var för små kommer inte att användas mer efter det. Du kommer också att minska ditt djurantal så att alla marsvin får plats i de burar du har. Sitthyllor kommer att byggas till kaninerna under våren/sommaren.

Uppföljning

Länsstyrelsen kommer att göra en uppföljande kontroll på att ovanstående brister har åtgärdats under kommande vinter, då Länsstyrelsen även vill se att du följer det du sagt om att inte hålla marsvin i utrymmen som inte håller en temperatur på över +0 grader C.

Om brister inte åtgärdas kan Länsstyrelsen enligt djurskyddslagen besluta om föreläggande eller förbud. Sådant beslut kan förenas med vite.

Information

Det kan finnas brister som inte uppmärksammats vid kontrollen.

Din djurhållning omfattas av djurskyddslagstiftningen och du som är ansvarig för djurhållningen är skyldig att känna till och följa gällande bestämmelser. Om du flyttar eller slutar med djurhållningen är det bra om du meddelar Länsstyrelsen detta.

Avgift

Länsstyrelsen debiterar avgift efter en kontroll som bedöms som en så kallad extra offentlig kontroll. En extra offentlig kontroll är en kontroll som sker efter en befogad anmälan eller en uppföljande kontroll av tidigare påpekade brister.

Debitering sker för restid, den tid som åtgår för genomförande av kontrollen samt för förberedande och uppföljande administrativt arbete.

Timkostnaden är 800 KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 4(12) kr/timme och för minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 30- minutersperiod.

Avgiften är inte belagd med moms. Även andra kostnader som den offentliga kontrollen medför kan tillkomma, exempelvis analyskostnader, kostnad för veterinär eller annan sakkunnig.

Vid extra offentlig kontroll skickar länsstyrelsen ut ett särskilt beslut om avgiften.

Kontaktuppgifter

Om du har synpunkter eller frågor kan du kontakta mig på telefon 010-2245630 eller Länsstyrelsens växel på telefon 010-224 40 00 vardagar klockan 09.00 – 16.00.

Du kan även skicka e-post till Rebecca.Hoogstraten@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets diarienummer 282-7577-2018. Rebecca Hoogstraten Djurskyddskontrollant

Sorg. Vi ser er. Vi försöker.

Bilagor

  • Bilder tagna vid kontrollen
  • Punkter som var utan brist vid kontrollen
  • Lagstiftningsförteckning
  • Kopia av anmälan samt kopia av anmälan med dnr 282-7844-2018

 

KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 5(12)

Bilaga:

Punkter som var utan brist vid kontrollen Lista på punkter som besvarats med ”Ja”, sorterade efter listnamn; Gnagare och Kanin Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 1: Kraven avseende social kontakt eller att djuren ska hållas åtskilda är uppfyllda. Laghänvisning: L80 4kap. 1-2 §§, L80 5kap. 2-3 §§, L80 8kap. 1-2 §§ Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 2: Kraven att könsmogna kaniner och gnagare är könssorterade och att okastrerade kaninhanar inte hålls tillsammans är uppfyllda. Laghänvisning: DL 2 §, L80 5kap. 3 §, L80 8kap. 1 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 4: Djurens hull är godtagbart. Laghänvisning: DL 2-4 §§, L80 4kap. 26 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 5: Djuren hålls tillfredställande rena och får nödvändig pälsvård. Laghänvisning: DL 2-4 §§, L80 8kap. 4 §, L80 8kap. 17 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 6: Hyllsystem som djur hålls i är utformade så att spillning etc. inte kan förorena lägre belägna djurutrymmen. Laghänvisning: L80 4kap. 9 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 7: Förvaringsutrymmena hålls tillfredställande rena och renhållning av bur sker med sådant intervall att en god hygien upprätthålls. Laghänvisning: L80 4kap. 7 §, L80 4kap. 22 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 10: Djuren hålls i en miljö so KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 6(12) Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 16: Utrymmena är rymningssäkra. Mellanrum i galler, nät och andra anordningar är konstruerade och anpassade till djuren så att de inte kan tränga sig ut eller fastna. Laghänvisning: DL 2 §, DF 3 §, L80 4kap. 5 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 17: Djuren hålls i ett klimat som är anpassat efter varje djurs behov och till djurhållnings-formen. Djuren utsätts endast tillfälligtvis för luftföroreningar. Uppmätt värde. Laghänvisning: DF 2 §, L80 4kap. 14-15 §§, L80 8kap. 21 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 18: Djur som hålls utomhus har ett efter sitt behov anpassat skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst och kyla. Laghänvisning: L80 4kap. 8 §, L80 4kap. 18 §, L80 8kap. 9 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 19: Endast djur lämpade för utevistelse under den kalla årstiden hålls utomhus. Gnagare får inte hållas under noll grader och ska alltid ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort. Laghänvisning: L80 8kap. 21 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 20: Då utomhustemperaturen är under noll ges kaniner som vistas utomhus ljummet vatten minst 2 gånger per dygn. Laghänvisning: L80 8kap. 23 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 21: Djuren ges möjlighet till ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 13 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 22: Djuren ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 26 §, L80 8kap. 22 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 23: Djuren har fri tillgång till rent dricksvatten. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 25 §, L80 8kap. 23 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 24: Kaniner och gnagare har tillgång till gnagmaterial. Laghänvisning: L 80 8kap. 3 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 26: Kravet på att djurungar inte skiljs från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad följs. Laghänvisning: L80 8kap. 6 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 28: Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen? Laghänvisning: Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 31: Tillsyn sker av djuren i tillräcklig omfattning. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 4 §, L80 4kap. 21 § KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 7(12) Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 34: Förvaringsutrymmen är utformade och placerade så att djuren inte kan nå eller skada varandra. Laghänvisning: L80 4kap. 6 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 36: Artificiell belysning finns så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter. Laghänvisning: L80 4kap. 19 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 37: Kravet på insläpp av dagsljus är uppfyllt. Laghänvisning: DF 2 §, L80 4kap. 19 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 39: Buller i djurutrymmet har en godtagbar nivå och frekvens. Uppmätt värde. Laghänvisning: DF 2 §, L80 4kap. 20 § Kontroll gäller checklistans punkt Gnag 40: Till- och frånluftsflöden är utformade så att djuren inte utsätts för skadligt drag och är anpassade till de djurarter och det antal djur som hålls där. Laghänvisning: DL 2 §, L80 4kap. 14 §, L80 4kap. 17 § Sällskapsfågel Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 1: Fåglar hålls i par, av samma eller motsatt kön, eller i väl fungerande grupper. Laghänvisning: L80 4kap. 1-2 §§, L80 6kap. 1 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 3: Fåglarnas hull är godtagbart. Laghänvisning: DL 2-4 §§, L80 4kap. 26 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 4: Fåglarna hålls tillfredställande rena. Laghänvisning: DL 2-4 §§ Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 5: Följs förbudet att burfågel inte får tjudras via en fotring. Laghänvisning: L80 6kap. 2 § Kontroll gäller checklistans punkt S fågel 7: Förvaringsutrymmena hålls tillfredställande rena och renhållning av bur sker med sådant intervall att en god hygien upprätthålls. Laghänvisning: L80 4kap. 7 §, L80 4kap. 22 §

Kontroll gäller checklistans punkt S fågel 8: Utrymmen för fåglarna har mått enligt gällande föreskrifter. Laghänvisning: DL 3-4 §§, DF 1b §, DF 4 §, L80 4kap. 10 §, L80 6kap. 6 §, Bilaga 1:1 Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 9: Fåglarna hålls i en för sysselsättning berikad miljö som är anpassad till arten. Laghänvisning: DL 3-4 §§, L80 4kap. 10-12 §§, L80 6kap. 8 § KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 8(12) Kontroll gäller checklistans punkt S fågel 10: Burfåglar som inte enbart är marklevande, har tillgång till minst två rena sittpinnar av rätt grovlek anpassade till fåglarna. Vid flera fåglar har samtliga fåglar tillgång till sittpinne samtidigt utan att konkurrera. Laghänvisning: L80 6kap. 9-10 §§ Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 11: Sittpinnarna är placerade så att spillning inte förorenar mat, vatten eller andra fåglar samt att stjärtfjädrarna inte annat än tillfälligtvis kommer i kontakt med foder, vatten eller burgolv. Laghänvisning: L80 6kap. 11 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 12: Sandbadande fåglar ska ha ren och finkornig sand för sandbad. Badande fåglar ska ha rent badvatten, fågelbadet får inte vara djupare än att fågeln bottnar. Laghänvisning: L80 6kap. 13-14 §§ Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 15: Utrymmena är rymningssäkra. Mellanrum i galler, nät och andra anordningar är konstruerade och anpassade till fåglarna så att de inte kan tränga sig ut eller fastna. Laghänvisning: DL 2 §, DF 3 §, L80 4kap. 5 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 16: Fåglarna hålls i ett klimat som är anpassat efter varje djurs behov och till djurhållningsformen. Fåglarna utsätts endast tillfälligtvis för luftföroreningar. Uppmätt värde Laghänvisning: DF 2 §, L80 4kap. 14-15 §§ Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 17: Fåglar som hålls utomhus har ett efter sitt behov anpassat skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst och kyla. Laghänvisning: L80 4kap. 18 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 18: Fåglar som hålls vid lägre temperatur än vad arten under normala förhållanden utsätts för i vilt tillstånd har tillgång till ett utrymme där temperaturen är över noll grader. Laghänvisning: L80 6kap. 15 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 19: Fåglarna ges möjlighet till ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 13 §, L80 6kap. 17 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 20: Fåglarna ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 26 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 21: Fåglarna har fri tillgång till rent dricksvatten. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 25 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 26: Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen? Laghänvisning: Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 29: Tillsyn sker av fåglarna i tillräcklig omfattning. Laghänvisning: DL 3 §, L80 4kap. 4 §, L80 4kap. 21 § KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 9(12) Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 32: Förvaringsutrymmen är utformade och placerade så att fåglarna inte kan nå eller skada varandra. Laghänvisning: L80 4kap. 6 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 34: Artificiell belysning finns så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter. Laghänvisning: L80 4kap. 19 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 35: Kravet på insläpp av dagsljus är uppfyllt. Laghänvisning: DF 2 §, L80 4kap. 19 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 37: Buller i fågelutrymmet har en godtagbar nivå och frekvens. Uppmätt värde: Laghänvisning: DF 2 §, L80 4kap. 20 § Kontroll gäller checklistans punkt Sfågel 38: Till- och frånluftsflöden är utformade så att fåglarna inte utsätts för skadligt drag och är anpassade till fåglarna och det antal djur som hålls där. Laghänvisning: DL 2 §, L80 4kap. 14 §, L80 4kap. 17 § Värphöns och unghöns färre än 350 Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 3: Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Laghänvisning: DL 3-4 §§, L111 1kap. 8 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 4: Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Laghänvisning: DL 3 §, L111 1kap. 9 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 6: Hönsens hull är godtagbart. Laghänvisning: DL 2-4 §§, DL 9 §, L111 1kap. 37 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 8: Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård och vid behov extra tillsyn. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme. Laghänvisning: DL 9 §, L111 1kap. 16 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 10: Föremål och ämnen som kan skada hönsen förvaras oåtkomliga för djuren. Laghänvisning: L111 1kap. 15 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 11: Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt. Laghänvisning: DF 3 §, L111 1kap. 19 §, L111 1kap. 31 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 12: Golv och andra tillgängliga ytor har en jämn och halksäker yta. Laghänvisning: L111 1kap. 17 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 17: Sittpinnar finns i tillräcklig mängd. Laghänvisning: L111 2kap. 4 §, L111 2kap. 11 § KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 10(12) Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 18: Kraven på redan är uppfyllda. Laghänvisning: DF 9 §, L111 2kap. 7 §, L111 2kap. 10 §, L111 2kap. 12 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 19: Beläggningsgraden är i enlighet med föreskrifterna. Laghänvisning: L111 2kap. 10 §, L111 2kap. 12 §, L111 2kap. 15-16 §§ Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 20: Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda. Laghänvisning: L111 1kap. 18 §, L111 1kap. 20 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 21: Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta värden. Laghänvisning: DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L111 1kap. 24-27 §§, L 111 2kap. 24 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 23: Belysning finns så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter. Laghänvisning: DL 3 §, L111 1kap. 35 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 24: Kravet på ljusinsläpp/belysning är uppfyllt. Laghänvisning: DF 2 §, L111 1kap. 33 §, L111 2kap. 25 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 25: Dagsljus eller dagsljusliknande artificiellt ljus finns. Laghänvisning: DF 2 §, L111 1kap. 30 §, L 111 1kap 32 §, L111 1kap. 34 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 26: Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätta värden. Laghänvisning: DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L111 1kap. 36 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 27: Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten. Laghänvisning: DL 3 §, L111 1kap. 39 §, L111 2kap. 11 §, L111 2kap. 14-15 §§, L111 2kap. 18 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 28: Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Laghänvisning: DL 3 §, L111 1kap. 37 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 29: Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda. Laghänvisning: DL 3 §, L111 1kap. 38 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 31: De ytor djuren vistas på hålls rena och är och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat. Laghänvisning: L111 1kap. 22 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 32: Kraven på strö och användning av strö och sandbad är uppfyllda. Laghänvisning: DF 9 §, L111 1kap. 21-23 §§, l111 2kap. 20-22 §§ KONTROLLRAPPORT Diarienummer Sida 2018-03-08 282-7577-2018 11(12) Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 36: Frigående: Ströarean för frigående höns är minst 1/3 av golvarean. Laghänvisning: L111 2k ap. 16 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 39: Kraven för hållande av höns utomhus är uppfyllda. Laghänvisning: DL 2-4 §, L111 1kap. 40-42 §§, L111 2kap. 9 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 43: Kravet på att avel inte sker på ett sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt. Laghänvisning: DF 29 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 44: Förbudet mot utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är uppfyllt. Laghänvisning: DF 15 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 45: Inredningen i stallet är utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill. Laghänvisning: DF 3 §, L111 1kap. 12 §, L111 2kap. 19 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 47: Hönsen hålls tillfredsställande rena. Laghänvisning: DL 2-4 §§, L111 1kap. 12 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 48: Kraven för öppningar till utomhusytorna och markbeskaffenhet för hållande av höns utomhus är uppfyllda. Laghänvisning: DL 2-4 §§, L111 2kap. 9 §, L111 2kap 14 § Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 49: Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen? Laghänvisning: Kontroll gäller checklistans punkt VhönsL 51: Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter. Laghänvisning: L111 1kap. 10 §