Eragons vill att alla som läser här och delar våra värderingar uppmärksammar Länsstyrelsen på att enligt den inspektion Länsstyrelsens egna djurskyddsinspektörer i Västra Götalands län gjorde på HB Lidköpings Kaninfarm den 12 juli 2018 så bryter HB Lidköpings Kaninfarm i Hasslösa mot enormt många regler i Djurskyddslagen. Eragons kräver att Länsstyrelsen ska utfärda ett förbud mot verksamheten och omhänderta djuren.

Exempel på de regler som HB Lidköpings Kaninfarm bryter mot i Djurskyddslagen.

-Djuren får inte hö, de har enbart pellets.

-Farmen har ingen veterinär knuten till verksamheten trots att antalet marsvin och kaniner som HB Lidköpings Kaninfarm har tillstånd att föda upp är 5000 årligen.

Här avlas det fram 5000 kaniner och marsvin varje år.

-Ingen journalföring över djuren.

-Marsvin som blir sjuka avlivas genom att de slås i stengolvet; detta gäller samtliga marsvin som blir sjuka. Inga marsvin behandlas utan alla dödas direkt vid symtom på sjukdom.

-Kaniner som blir sjuka gasas till döds med koldioxid. Detta är en starkt ifrågasatt och plågsam metod och dessutom otillåten enligt lagen när det handlar om kaniner.

– För hög bullernivå i lokalerna.

– För hög ammoniakhalt i luften ( beror på gödsel och urin).

– För hög luftfuktighet

-Marsvinshonorna går i konstant avel med fertil hane under två års tid och ungarna tas ur bolådan när de är tre veckor gamla.
Vill du läsa hela rapporten så begär ut den ifrån Länsstyrelsen eller maila oss från formulär på webbsidan så skickar vi. Jag får tyvärr inte länken att fungera.

Maila vastragotaland@lansstyrelsen.se och berätta vad du tycker om verksamheten på HB Lidköpings Kaninfarm.

Vill du maila men känner dig osäker så använd Eragons förformulerade mail:

’Jag har tagit del av kontrollrapporten från inspektion gjord av
Djurskyddskontrollanten Helen Ljungdahl
Länsstyrelsen i Västra Götaland den 12 juli 2018 på HB Lidköpings Kaninfarm diarienummer 282-17334-2018. Jag kräver att Länsstyrelsen ska utfärda ett förbud mot verksamheten och låta omhänderta djuren enligt §26 i Djurskyddslagen.
Med vänlig hälsning, ’

Dela, dela, dela till alla du tror har ❤️ för marsvin och kaniner.

Genrebild på så kallat Dunkin Hartley marsvin som används till djurförsök.

De som köper

Vad säger de som köper? Organisationen Djurrättsalliansen har mailat de kunder som är kända. Här är resultatet:

Göteborgs universitet:
”Vi tar frågor om djurskydd och djurvälfärd på yttersta allvar och ställer höga krav på de uppfödare vi anlitar och arbetar pro-aktivt för säkerställa att dessa krav efterföljs. Vi följer också länsstyrelsens kontroller och upphör att anlita uppfödare som bedöms missköta sin djurhållning.”

Karolinska Institutet:
”För Karolinska Institutet är djurskyddsfrågor mycket viktiga och prioriters mycket högt. Därför tar vi Länsstyrelsens rapport på största allvar och inväntar det slutliga beslutet från dem. KI kommer att agera vidare i detta angelägna ärende baserat på vad deras utslag blir.”

Uppsala Universitet:
”Universitetet följer Länsstyrelsens tillsynsärende och kommer, när beslut fattats av Länsstyrelsen i Östergötland, att överväga vilka eventuella åtgärder som ska vidtas av universitetet. Universitetet har inte utfört någon egenkontroll. Universitetet följer Länsstyrelsens tillsyn i detta ärende. Universitetet kommer avvakta Länsstyrelsens beslut i ärendet. Ytterligare försöksdjur från aktuell uppfödare kommer inte att beställas innan beslut från Länsstyrelsen föreligger.”

Sveriges lantbruksuniversitet
”Vi kommer att ta ställning till detta.”

Lunds universitet:
”Verksamheter vid Medicinska fakulteten har inte handlat av Lidköpings kaninfarm under senare år. Vi har heller inga planer på att använda Lidköpings kaninfarm som leverantör i framtiden.”

S:t Eriks Ögonsjukhus:
”Tack för den intressanta informationen som jag ska delge relevanta personer i vår organisation. Jag ska ta kontakt med Länsstyrelsen och höra hur deras plan ser ut. Vi ska bara köpa djur från godkända anläggningar.”

Umeå Universitet:
”Försöksdjursverksamheten vid Umeå Universitet ser med allvar på den kritik som Länsstyrelsen i Västra Götaland framför mot Lidköping Kaninfarm, i kontrollrapporten med Dnr 282-17334-2018. Försöksdjursverksamheten vid Umeå Universitet förutsätter att de uppfödare varifrån vi köper djur följer gällande lagstiftning. Vi inväntar Länsstyrelsen slutgiltiga beslut och Lidköpings Kaninfarms åtgärdsprogram för att komma till rätta med kritiken och kommer därefter att fatta beslut om vi kommer att fortsätta anlita Lidköpings Kaninfarm.”

Astra Zeneca:
”Vi är medvetna om inspektionsrapporten från Västra Götalands länsstyrelse om Lidköpings Kaninfarm, men delar inte uppgifter om våra leverantörer och samarbetspartners av säkerhetsskäl och för att bibehålla affärsmässig tillit. AstraZeneca-koncernen arbetar enbart med leverantörer, samarbetsbolag och andra partners inom forsknings- och utvecklingsprojekt som står för ett etiskt beteende som stämmer överens med vårt. Vi ställer höga krav till djuromsorg och djurvälfärd i vår egen verksamhet, och kräver detsamma av leverantörer och andra partners. Därför genomför vi en rad olika aktiviteter för att granska leverantörer och partners för att försäkra oss om att de lever upp till våra höga förväntningar på dem.”

Totalförsvarets forskningsinstitut:
Inget svar

Linköpings universitet:
Inget svar

Lidköpings kaninfarm säljer även försöksdjur till universitet i Norden:
Syddansk universitet (Danmark)
Köpenshamns universitet (Danmark)
Östra Finlands universitet (Finland)
Jyväskylä universitet (Finland)
Åbo universitet (Finland)
Veterinärhögskolan (Norge)